هدف این سایت تطابق بخشیدن دنیای ریاضی با دنیای کار می‌باشد. سایت math @work ؟از طریق این سایت می‌توانید کاربرد ریاضی را در دنیای امروزه مشاهده کنید و علاقه به یادگیری ریاضیات را در خود افزایش دهید زیرا این سایت فقط مختص به دانش‌آموزان ، دانشجویان و قشر تحصیل کرده نیست بلکه به دنیا مدرن متعلق دارد. این مرکز توسط بسیار‌ی از سازما ن‌ها و ارگان‌ها حمایت می‌شود. هم‌چنین می‌توانید از برنامه‌های تحقیقاتی و علمی این سایت نیز اطلاعاتی به دست آورید و پازل‌ها و بازی‌های ریاضی متعددی در اختیار داشته باشید.