هدف از تاسیس این سایت، معرفی حقوقدان های ایرانی و حقوقدان های سرشناس دنیا می باشد. سازوکار سایت به این گونه است که برای سایت، فهرستی بر اساس فهرست رشته ها و تخصص های علمی و عملی حقوق ایجاد شده است. هر حقوقدان می تواند با عضویت در سایت، وارد بخش خصوصی سایت شده، تخصصی که خود را زیر مجموعه آن می داند، یافته و شرح حال خود را تحت عنوان مقاله ای (نوشته ای) در آن قسمت بنویسد. به این ترتیب کسانی که شرح حال خود را در زیر هر مجموعه ای نوشته باشند، اسامی و صفحه اختصاصی شان در زیر مجموعه آن تخصص گنجانده می شود.