پایگاه ادبكده با هدف ایجاد بزرگترین بانك ادبیات پارسی، یكم مهرماه هزار و سیصد و هشتاد و دو گشایش یافت و تا كنون پیوسته به فعالیت خویش ادامه داده است.مهمترین بخش پایگاه، كتابخانه ی الكترونیك و رایگان آن است كه شامل ده ها كتاب برای دانش آموزان، دانش جویان، آموزگاران و مشتاقان ادب پارسی می باشد.