عبدا لعلی ادیب برومند در بیست و یکم خرداد ماه 1303در زادگاهش شهر« گـز» از شهرستان برخوار اصفهان زاییده شده است .پدرش مرحوم مصطفی قلیخان برومند از خوانین گـز بود که از حسن خط و مقدمات زبان عربی و آگاهی های تاریخی بهره داشت . به زبان فرانسه مسلـّط واز جمله تجدد طلبان عصر بود، هیچ گاه شغل دولتی نپذیرفت و به کار مِلکداری و کشاورزی اکتفا نمود .