حضرت آیة الله العظمی حاج شیخ یوسف صانعی، در سال 1316 ش، در خانواده ای روحانی در روستای نیك آباد اصفهان ولادت یافتند. جدّ ایشان آیة الله حاج ملاّیوسف، از علمای پرهیزكار و وارسته زمان خود بودند. ایشان در فلسفه، از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه، از شاگردان آیة الله العظمی میرزا حبیب الله رشتی بودند. آن بزرگوار به میرزای شیرازی بزرگ، رهبر نهضت تنباكو، دلبستگی فراوان داشته و از مروّجان وی بوده است. ایشان از آزادمنشی قابل وصفی برخوردار بودند و همواره در مقابل خوانین و زورمداران آن زمان، ایستادگی می كردند.