حضرت آیت ا... العظمی‏ موسوی اردبیلی ، سحرگاه سیزدهم رجب 1344 ه ق، مقارن با سالروز میلاد امیرالمؤمنین‏علیه السلام و برابر با 8 بهمن 1304 ه ش در شهر اردبیل ، در خانواده‏ای روحانی وتهی‏دست متولد شدند . پدر ایشان روحانی بزرگوار مرحوم سید عبدالرحیم و مادرشان، زنی پارسا مرحومه سیده خدیجه بود كه پیش از آن صاحب هشت فرزند دختر شده بودند . ایشان كه آخرین و تنها فرزند ذكور خانواده بودند ، در سال 1346 ه ق ، در دو سالگی مادر خود را در اثر بیماری حصبه از دست داده و تحت مراقبت خواهرانشان قرار گرفتند .