استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 500/187 كیلومتر مربع، 4/11 درصد از مساحت كل كشور را تشكیل داده و از پهناورترین استان های كشور می باشد، كه با قرار گرفتن در بین 25 درجه و 3 دقیقه تا 31 درجه و 27 دقیقه عرض شمالس از خط استوار و 58 درجه و 50 دقیقه تا 63 درجه و 21 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ، از نظر جمعیتی از كم تراكم ترین استان های كشور است. این استان به شمال خراسان و كشور افغانستان، از شرق به كشورهای پاكستان و افغانستان، از جنوب به دریای عمان و از مغرب به استان های كرمان و هرمزگان محدود می شود.