ما سعی میکنیم در اینجا عکسها و اطلاعاتی از طبیعت و تاریخ و فرهنگ این دیار در اختیار علاقه مندان بگذاریم. طبیعی است که این کار بدون همکاری شما ممکن نیست! پس امیدواریم با همکاری و همیاری همدیگر بتوانیم اینجا را به محلی مفید و مرجعی معتبر برای طالقان تبدیل کنیم.