اطلاعات شهری، خدمات، فروشگاه، اطلاعات عمومی و... از جمله خدماتی است که این سایت ارائه می دهد.