در سال 1344 وزارت امور اقتصاد و دارائی به منظور استفاده از كامپیوتر اقدام به افتتاح مركزی به نام خدمات ماشینی نمود . این مركز ابتدا به عنوان &quot;اداره كل امور ماشینهای آماری و اطلاعات&quot; نامیده شد ولی پس از چندی بنام &quot;سازمان امور ماشینهای آمار و اطلاعات&quot; تغییر نام یافت و سپس به&quot; سازمان خدمات ماشینی&quot; و نهایتاً بنام&quot; مركز خدمات ماشینی&quot; تغییر نام پیدا كرد. <br /> در سال 1352 مركز خدمات ماشینی برابر اساسنامه مصوب به &quot; شركت خدمات ماشینهای محاسب الكترونیكی &quot; تغییر یافت.