کوششی جهت گردآوری و معرفی فعالیتهای اقتصادی، خدماتی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان مقیم آلمان