«مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران»، در بهمن ماه سال ۱۳۷۸ توسط جمعی از دانشگاهیان، خبرنگاران، محققین و کارشناسان مسائل بین المللی و منطقه ای مرکزی در ایران بنیان گذاشته شد.<br /> مؤسسه تهران به عنوان یک مؤسسه غیردولتی و مستقل در کمتر از شش ماه فعالیت گسترده توانست جایگاه و منزلت خویش را در میان جامعه تحقیقاتی و علمی ایران پیدا نماید. از مهمترین ابتکارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران می توان ایجاد اولین شورای غیردولتی روابط خارجی و راه اندازی اولین کتابخانه دیجیتالی تخصصی در ایران را نام برد.