شهركها و پاركهای علمی ساختار جدید پژوهشی و علمی هستند كه از دهه 1960، ابتدا در آمریكا و پس از آن در دیگر كشورهای جهان گسترش یافته است.امروزه بیش از 500 پارك علمی،تحقیقاتی و فناوری در جهان فعالیت می كنند كه اكثر پاركها توسط دانشگاهها پایه گذاری و یا وابسته به انها میباشند.امكانات و تسهیلاتی كه توسط آنها عرضه میشود بستگی به نوع فعالیت و تعداد رشته ها متفاوت است.از این تسهیلات می توان به ارایه مشاوره ها ، خدمات حقوقی ، مالی ، اداری ، فنی ، مهندسی ، آزمایشگاهی ، ایجادامكانات رفاهی وتفریحی اشاره كرد.