بخش دانش آموزی جشنواره خوارزمی از سال 1368 به ترتیب با دریافت 14 ، 36 ، 35 ، 35 ، 90 ، 286 ، 529 ، 886 ، 1862 ، 2963 ، 5633 ، 7603 ، 12588 ، 13123 و بالاخره در سال جاری با دریافت 17389 طرح ، با استقبال كم نظیر دانش آموزان و همچنین از سال 1379 ـ با شكل گیری بخش دانشجویی ـ به ترتیب با دریافت 80 ، 313 ، 490 و 749 طرح دانشجویی ، با استقبال دانشجویان مراكز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش رو به رو گردید .