این سایت منابعی را درباره احتمال و آمار در اختیار شما می‌گذارد. شما با مراجعه به مقدمه‌ی این سایت می‌توانید درباره‌ی ساختار و سازمان‌دهی آن اطلاعاتی به دست آورید و مسائل مورد نیاز در زمینه‌ی ریاضی را در این سایت جستجو کنید. شما با کلیک کردن بر روی مباحث مختلف در زمینه‌ی احتمال و آمار می‌توانید توضیحاتی درباره‌ی آنها به دست آورید شما قادرید از طریق این سایت با مدل‌های هندسی ، سایر مدل‌های موجود و توضیحاتی درباره‌ی نویسنده‌ی این مرکز آشنا شوید. این مرکز درباره‌ی در اختیار شما قرار می‌دهند. پروژه‌های در حال انجام این سایت نیز اطلاعاتی به‌دست آورید.