«شرکت انتشارات سروش»، وارث نام و آثار «واحد انتشارات سروش» است که یکی از واحدهای «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» بوده است.<br /> مبنای شکل‌گیری این واحد، انتشار مجلۀ هفتگی «سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران» به نام «تماشا» و تشکیل «واحد انتشارات تماشا» بود. اولین شمارۀ مجلۀ «تماشا» درتاریخ 9/12/1349 منتشر و در سطح تهران و شهرستانها توزیع شد. انتشار مجلۀ مذکور و چاپ کتاب‌های رادیو و تلویزیونی تا سال 1356 ذیل همین عنوان ادامه داشت.<br /> در این سال نام انتشارات به «سروش» تغییر یافت و شمارۀ 395 مجله مذکور در 30 خرداد 1356 با نام «سروش» منتشر شد. شمارۀ 435،آخرین شمارۀ قبل از انقلاب «سروش» بود.<br /> <br /> سروش جدید با شمارۀ یک در تاریخ 18/2/58 منتشر شد و تا پایان آذر 1386 به شمارۀ 1339 رسید. در طی دورۀ جدید تجربه‌های دیگری برای چاپ مجلاتی به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی حاصل شد که تداوم نیافت. انتشار مجلۀ «سروش کودکان» از شهریور 1370 آغاز شد.