نظام آموزشی این كشورها را نیز در بر گرفت.<br /> نظام آموزشی جدید با نفی بنیاد های نظام آموزشی كهن اصولی جدیدی در برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی پدید آورد كه پایه های نظام آموزشی جدید ما را تشكیل می دهد 0 در دوره قاجاریه امیر كبیر به دایر نمودن مدرسه دارالفنون مطابق رویه آموزشی اروپایی ها نمود 0 از آن پس در سایر مناطق ایران مانند استرآباد ( گرگان ) ، علی آباد و بندرگز نیز چنین مدارسی پایه گذاری گردید 0 این مدارس از ابتدا با تشویق و حمایت نماینده حكومت در مراكز استانها پدید آمد.