سازمان آموزش و پرورش استان با 4 مدیریت و 6 منطقه خدمات آموزشی و پرورشی را در اختیار مردم شریف این استان قرار می دهد. <br /> نتایج آماری به دست آمده در سال جاری (83-82) نشان می دهد 129938 نفر از دانش آموزان استان سمنان در 1239 آموزشگاه مشغول تحصیل می باشند.