سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل در 30 خرداد 1372 از اداره آموزش و پرورش <br /> به اداره کل تبدیل و با معاونین و چارت سازمانی منظم شروع به کار نموده و مناطق هم<br /> با اتکا به اداره کل کار جدیدشان را شروع کردند.<br /> در سال 1/10/1381 اداره کل طبق تصویب مرکز به سازمان تبدیل وادارات استثنایی و <br /> نهضت سواد آموزی واستعدادهای درخشان و امور عشایری در این سازمان تجمیع شدند.<br /> در حال حاضر سازمان با 17 مناطق و دو ناحیه وبا پنج معاون و 270 نفر کارمند در <br /> دو ساختمان مشغول انجام وظیفه هستند.