معرفی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و واحد های تحت پوشش این منطقه، و نیز سرویسهای مختلف خبری و آموزشی از جمله امکانات این سایت است.