این سایت یک سایت قایق‌رانی برای افراد معلول است که در آن امکان دسترسی به کلیه‌ی اطلاعات مربوطه در این زمینه موجود می‌باشد. شما می‌توانید با ورود به این سایت ، مهارت‌هایی در این زمینه کسب نمایید. آموزش‌های بسیار ارزنده‌ای در این زمینه برای معلولین موجود می‌باشد. هم‌چنین اطلاعاتی در زمینه‌ی مسائل ایمنی و حفاظتی این رشته ارائه شده است. از اهداف این سازمان می‌توان به ارائه‌ی تجربیات مفید برای اعضای آن که شامل: فعالیت‌های رقابتی و اجتماعی ، ایجاد اعتماد به نفس در ورزشکاران این رشته و تسهیل و ساده نمودن ورزش معلولین در رشته‌ی قایق‌رانی اشاره نمود.