در این سایت کارت تبریک به صورت فلش وجود دارد که قابل ارسال به دوستانتان است.