انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ایران پس از تلاشی مستمر در تاریخ ٢٤/٩/٧٦ با هدف رسیدگی به وضعیت بیماران کبدی (هپاتیتی) و تلاش موثر در جهت حمل مسائل و مشکلات آنها در کشور به ثبت رسید و اصول کاری خود را بر اساس حمایت از این بیماران قرار داد.<br /> فعالیت انجمن بیماران کبدی در زمینه های بهداشتی ، درمانی ، علمی ، فرهنگی و اجتماعی است که به صورت غیرانتفاعی می باشد. همچنین کوشش در جهت ایجاد ارتباط فرهنگی و آموزشی با سازمانهای مربوط به بیماران کبدی در سایر نقاط جهان به منظور تبادل نظر و بهره گیری از امکانات و برنامه های آموزشی و فرهنگی و تجارب متقابل از اهداف اصلی انجمن می باشد.