شرکت پخش دارویی مکتاف با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پخش دارو فعالیت می کند.