هدف اصلی از ایجاد این سایت ارتقا جایگاه دامپزشكی در كشور و آگاهی افكار عمومی نسبت به این رشته حیاتی برای ایران حال و آینده است. غذا جزو یكی از سه نیاز اصلی بشر بوده و هست و دامپزشكی نقشی كلیدی در تامین امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. همچنین كنترل بیش از 400 نوع بیماریهای مشترك بین دام و انسان بر عهده دامپزشكی است.