جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک (در حال تشکیل) جامعه ای است که برای ایجاد هماهنگی در امور دامپزشکان متخصص حیوانات کوچک و دامپزشکان شاغل در این شاخه از دامپزشکی ایجاد شده است. مراحل قانونی تشکیل این جامعه در حال انجام است و افراد علاقمند در عضویت می توانند درخواست اولیه خود را از طریق صندوق پستی ۳۶۵- ۱۴۱۹۵ ارسال فرمایند تا در اولین مجمع عمومی از آنها دعوت شود.