سازمان هواشناسی در راستای تاُمین نیازهای آماری فعالیت مستمر انجام داده ،ومی دهد،ویكی ازاهداف بنیادی خودرا ارتقاء سطح كیفی وكمی داده هاواطلاعات هواشناسی درسطح كشور قرارداده است .<br /> اداره كــل هواشنـــاسی استــان اردبیل نیز یكی از زیرمجموعه های سازمان هواشناسی كشور است كه درگوشه ای ازكشورعزیزمان دردامنه كوه همیشه برافراشته سبلان انجام وظیفه می نماید.