شرح وظایف و خدمات قابل ارائه اداره هواشناسی:<br /> ۱- توسعه شبکه ایستگاه‌های مختلف هواشناسی در سطح استان، کنترل و راهبری این ایستگاه‌ها در جهت انجام دیده بانی‌های استاندارد عوامل جوی.<br /> ۲- تهیه و جمع آوری آمار و داده‌های آب و هوایی.<br /> ۳- تبدیل داده‌ها به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در راستای تحقیقات هواشناسی کاربردی همانند:<br /> صدور پیش آگاهی و هشدار در مورد وقوع سیل<br /> صدور پیش آگاهی برای برنامه ریزی مدیریت منابع آب<br /> صدور پیش آگاهی برای خشکسالی<br /> صدور پیش آگاهی برای مقابله با سرما و یخبندان در محصولات کشاورزی