شاید خیلیها به این موضوع فكر كرده باشند كه چرا قوانین حقوق خانواده كمك زیادی به حل مشكلات خانواده نكرده است . این سایت به مسائل خانواده و ارتباط حقوق خانواده با قانون می پردازد.