اطلاعاتی که در سایت انترنتی مالتی کالتی وجود دارد مربوط به انگلستان می باشند. برخی از مواد این اطلاعات ممکن است در مورد سایر مناطق بریتانیا نیز صدق کنند. اگر شما در اسکاتلند، ویلز و یا ایرلند شمالی زندگی می کنید لطفا این اطلاعات را با نهادهای محلی که این گونه اطلاعات را تسری می دهند مطابقت دهید.