این سایت متعلق به سازمان informs می‌باشد. نام این سازمان انجمن تحقیقات و مدیریت علوم است که شما در این سایت با جامعه‌ی احتمال کاربردی آشنا می‌شوید. هدف این سازمان کاربرد تئوری احتمال در سیستم‌هایی است که با پدیده‌های تصادفی سرو کار دارند ، با استفاده از این تئوری می‌توان کنترل و طراحی این سیستم‌ها را بهبود بخشید. این سایت خلاصه‌ی مقالات ارائه شده در این زمینه را در اختیار شما می‌گذارد. کاربران می‌توانند با تاریخچه‌ی این سازمان و اعضای تشکیل دهنده‌ی آن آشنا ‌شوند.