بانکهای اطلاعاتی (باشگاه 6M) با جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات به منظور تحقیق و توسعه و ارتقاء کمی و کیفی شرکت ها، سازمانهای کشورمان بویژه شرکتهای ساختمانی، شرکتهای پیمانکاری و مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی ، شرکت های تاسیساتی و تجهیزاتی و صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی تشکیل شده است.