در این سایت اخبار و اطلاعات نمایشگاه های داخلی و خارجی کشور ازبکستان در اختیار شما قرار می گیرد.