در سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ٧/١٢/١٣٦٣ تأسیس سازمانی جهت رفع نیاز دانشگاههای كشور در زمینه كتب و مآخذ درسی در رشته‌های مختلف علوم اسلامی و انسانی به تصویب رسید. این سازمان با نام «سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها» كه اختصاراً «سمت» نامیده می‌شود، پس از كسب مجوزهای قانونی، از اواسط سال ١٣٦٣ به عنوان یكی از سازمانهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری فعالیت خود را آغاز كرد.