از جمله وظایف دفتر نظارت و ارزیابی می توان به موارد زیر اشاره کرد:<br /> - طراحی نظام جامع نظارتی بر عملکرد شرکتهای دولتی و غیر دولتی<br /> - اجرای آن بخش از نظام جامع نظارتی که راساً بعهده دارد<br /> - پیگیری و اخذ گزارشات نظارتی از بخشهای مسئول در نظام جامع نظارت