دفتر مجامع عمومی بعنوان یكی از دفاتر زیر مجموعه معاونت امور برنامه ریزی و نظارت مشغول به انجام وظیفه بوده و بعد از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه مباحث خصوصی سازی و برون سپاری فعالیتها در تاریخ 30/06/1383 در قالب 4 گروه مجددا" سازماندهی گردیده است.