هدف بنیادی دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی تحقق بخشی به اهداف بنیادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر اساس وظایف وزارت نیرو است:<br /> برقراری ارتباط برنامه‌ریزی‌های بخشی وزارت نیرو با برنامه‌های كلان توسعه كشور برای تحقق اهداف اقتصاد كلان (برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت) <br /> برنامه ریزی تأمین خدمات زیربنایی (آب و فاضلاب و برق) و ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخشهای تولیدی كشور