مركز مدارك وكتابخانه نیرو یك نهاد اطلاع رسانی است، وبرای پشتیبانی از امور تحقیقات مدیریتی وزارت نیرو وكمك به افزایش سطح دانش و كارایی مدیران، برنامه ریزان، كارشناسان و پژوهشگران، با بهره وری از دانش روز صنعت آب و برق انجام وظیفه می كند.