انجمن انرژی خورشیدی ایران تاكنون با موفقیت اهداف فوق را دنبال نموده و در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر خدماتی به كشورعرضه نموده است.<br /> محل فعلی انجمن تهران- شهرك قدس- بلوارپونك باختری- پژوهشگاه نیرو- ساختمان معاونت امور انرژی- طبقه سوم- سازمان انرژیهای نوایران (سانا) می‌باشد.