طلیعه ای و جرقه ای نورانی طی سالهای 52 - 1354 در ذهن درخشید و این طلیعه ای بود كه در پرتو آن ذهنیتی شكل گرفت وشروع به كار نمود. الطاف و عنایات خدای متعال و برخورد با افراد دلسوخته و دلباختة اسلام راستین، دل و قلب و اندیشه ما را مالامال از عشق و علاقه به این مكتب مترقی كرد.