این وجود مقدس در یك خانواده علمی در تاریخ 5 محرم الحرام 1345 ه‍ ق ، مطابق با 1304 ه‍ ش در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود وبركات وجودی والدینی بی كم و كاست این نوزاد را در بر گرفت تا جائیكه نورانیت فضای درونی آنها آمادگیهای لازم را در اختیارش قرار داد وایشان را مانند خودشان در جهت كسب وتحصیل رضا وخوشنودی الهی وارد صحنه زندگی كردند.