از جمله فعالیتهای این سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:<br /> ـ جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان .<br /> - برآورد مربوط به میزان تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان و امکانات صدور کالاهای مازاد بر مصرف به سایر استانها و خارج از کشور .<br /> - فراهم آوردن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور در رابطه با سیاستهای دولت و با هماهنگی واحدهای ذیربط