در این سایت اطلاعات صادرات فرش ایران ارائه شده است. امکان خرید فرش از طریق سایت نیز موجود است.