بطور خلاصه وظایف این معاونت را ملاحظه می فرمایید: <br /> • صدور مجوز ترخیص داروها ، مواد اولیه دارویی و دستگاهها تجهیزات دارویی كه بصورت بدون انتقال ارز وارد كشور گردیده است <br /> • صدور مجوز ترخیص كالا با حداقل اسناد و تعهد<br /> • انجام امور بانكی مربوط به اعتبارات اسنادی شامل عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شناور تا واریز نامه ای ، حذف گواهی بارزسی ، ظهرنویسی و انجام مغایرتها و … <br /> • تائید صدور ویزا برای افراد خارجی كه به دعوت شركتهای دارویی به كشورمان عزیمت می نمایند .