این سایت متعلق به اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران می باشد.