شهرداری منطقه 22 تهران در خدمات رسانی هر چه بیشتر به شما شهروندان گرامی آماده است.