۱ـ گسترش‌ فعالیت‌ و بالا بردن‌ دانش‌ و فنون‌ آبیاری‌ و زهكشی<br /> ۲ـ تحقیق‌ و مطالعه‌ در زمینه‌ كنترل‌ سیل‌ و رسوب‌ و تنظیم‌ امور رودخانه‌ها<br /> ۳ـمدیریت‌ آب‌ و خاك‌ و حفاظت‌ آب‌ و محیط زیست‌ - از نظر مهندسی‌ و مدیریتی‌ در راستای‌ توسعه‌ پایدار<br /> ۴ـایجاد هماهنگی‌ با برنامه‌ و هدفهای‌ كمیسیون‌ بین‌المللی‌ آبیاری‌ وزهكشی‌ <br /> ۵ـبهره‌گیری‌ از فعالیتهای‌ فوق‌ در سطوح‌ ملی‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌<br /> ۶ـمبادله‌ اطلاعات‌ علمی‌ و فنون‌ حرفه‌ ای‌ در زمینه‌ های‌ فوق‌ الذكر و سایر مواردی‌ كه‌ در پیشرفت‌ و بهبود امرآبیاری‌ و زهكشی‌ كشور موثر می‌ باشد.