اولین سایت ایرانی است كه از سال 1377 بطور تخصصی به ارائه اطلاعات در زمینه صنایع غذایی و كشاورزی ایران می پردازد.