در این پایگاه زندگینامه، خاطرات، سفرنامه ها و... مربوط به شهید آوینی آورده شده است.