این سایت مرکز هدایت بازار سنتی کامپیوتر به بازارهای نوین اینترنتی است ودارای خدمات مختلفی می باشدکه میتوانید از آنها استفاده کنید.